Pułk piechoty - Kompania przeciwpancerna. Rekonstrukcja z 1939 w/g wspomnień oficerów.

Źródło danych: Tadeusz Kryska-Karski, artykuły drukowane w zeszytach "Piechota".1)

Rekonstrukcja Kryski-Kraskiego

Etat wg. Tadeusza Kryski-Karskiego umieszczony jest na stronie z trzech powodów:

 • opublikowany w zeszytach „Piechota”, stał się pierwszym dostępnym i powszechnie znanym etatem kompanii ppanc;
 • pionierski charakter pracy tego autora poskutkował tym, że etat był powielany przez wiele lat w licznych publikacjach dotyczących problematyki struktur organizacyjnych WP;
 • etat w świetle dokumentów wyciągniętych z CAW okazał się błędny, co zmusza do przyjęcia niewdzięcznej roli i przeprowadzenia analizy błędów szczegółowych.

Geneza błędów
(hipoteza przedstawiająca najbardziej prawdopodobne przyczyny popełnienia błędów podczas odtwarzania etatu)

Tadeusz Kryska-Karski odtwarzał organizację przedwrześniowego WP przebywając na emigracji.

Swoje ustalenia rozpoczął krótko po wojnie, więc miał tą przewagę, że mógł wypytać licznie jeszcze wtedy żyjących weteranów walk roku 1939. Niestety dostępu do dokumentów, które zostały w kraju nie miał. Jedyny sposób, w jaki mógł zweryfikować wiarygodność danych to porównać relacje świadków. A relacje w wielu wypadkach się potwierdzały. Ogólnie

można przyjąć, że T. K-K, otrzymał prawidłowe dane o stanie kompanii typ I pozbawionej plutonu nr IV. Najprawdopodobniej świadkowie opisywali taką kompanię w składzie 4 oficerów i około 120 szeregowych (być może niektórzy wymienili wprost taką liczbę), a obsługę działka określili na 7 ludzi (co jest prawdą; woźnica wchodził w skład działonu, ale działka nie obsługiwał). I tutaj nastąpiła pierwsza pomyłka. K-K wśród tych 7 ludzi wymienił woźnicę. Następnie opisując poczet dowódcy, część weteranów pisała o gońcu, część o ordynansie. Ponieważ kompanie ppanc. były wystawiane przez piechotę, K-K wpisał regulaminowy skład pocztu plutonu piechoty (d-ca, zastępca, pdf. obs., ordynans (będący, według regulaminu, równocześnie gońcem dowódcy plutonu). W rzeczywistości, oprócz ordynansa był drugi goniec.

W efekcie próby doliczenia się poszczególnych funkcyjnych nie mogły dać pozytywnego rezultatu. Okazało się, że w kompanii jest 12 ludzi, których funkcji Karski nie potrafił ustalić. Sześciu funkcyjnych określonych zostało błędnie, jako sanitariusze. Funkcji sześciu pozostałych, autor nie wymienił wcale.

Poniżej przedstawiony jest etat kompani przeciwpancernej zrekonstruowany przez T. Kryskę-Karskiego.

Dowódca kompanii z pocztem

dowódca kompanii - kapitan, pistolet osobisty, konno

luzak dowódcy kompanii - szeregowy, karabinek

4 obserwatorów - 4 karabinki

9 sanitariuszy - 9 pistoletów

3 gońców motocyklowych - 3 karabinki

goniec pieszy - karabinek

pojazdy:

 • 3 motocykle nieokreślonego typu
dowódca kompani luzak obserwator obserwator obserwator obserwator
patrol sanitarny patrol sanitarny patrol sanitarny
goniec motocykl goniec motocykl goniec motocykl goniec

stan ilościowy się zgadza, natomiast są błędy w rozpisaniu stanowisk

 • obsługa zapasowa zmieniła się w dodatkowych sanitariuszy, prawdopodobnie dlatego, że załogi zostały zapisane w drużynie gospodarczej, a stan ilościowy pocztu był znany;
 • ordynans osobisty jest opisany jako obserwator;
 • w podliczeniu ogólnym etatu T.K-K podaje liczbę o 3 szeregowych więcej.
1-wszy pluton armat przeciwpancernych

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty

zastępca dowódcy plutonu - st.pdf., pistolet

obserwator - karabinek

goniec - karabinek

dowódca plutonu zastępca dowódcy obserwator goniec

uwagi:

 • brak ordynansa osobistego dowódcy plutonu
1-wszy działon przeciwpancerny

dowódca działonu - pdf., pistolet

celowniczy - karabinek, armata ppanc. wz.36

ładowniczy - karabinek

3 amunicyjnych - 3 karabinki

woźnica - karabinek

dowódca działonu celowniczy
ładowniczy amunicyjny
amunicyjny amunicyjny
armata ppanc. wz.36

uwagi:

 • brak jednego amunicyjnego
2-gi działon jak 1-wszy
3-ci działon jak 1-wszy
2-gi pluton jak 1-wszy
3-ci pluton jak 1-wszy
Drużyna gospodarcza

sierżant-szef - st.sierżant, pistolet

pdf. broni i gaz. - pdf., karabinek

puszkarz - pdf., karabinek

5 woźniców - 5 karabinków, 5 wozów amunicyjnych, 10 koni

pdf. gospodarczy - pdf., karabinek

krawiec - karabinek

szewc - karabinek

3 kucharzy - 3 karabinki

woźnica - karabinek, kuchnia polowa, 4 konie

woźnica - karabinek, wóz bagażowy, 2 konie

woźnica - karabinek, wóz furażowy, 2 konie

woźnica - karabinek, wóz przykuchenny, 2 konie

6 osób obsługi zapasowej - 6 karabinków

sierżant-szef pdf. broni i gaz. puszkarz
wóz amunicyjny wóz amunicyjny wóz amunicyjny wóz amunicyjny wóz amunicyjny
podoficer gospodarczy krawiec szewc kucharz kucharz kucharz
wóz bagażowy wóz furażowy kuchnia polowa 2-konna wóz przykuchenny
obsługa zapasowa obsługa zapasowa obsługa zapasowa obsługa zapasowa obsługa zapasowa obsługa zapasowa

uwagi

 • zamiast rymarza jest krawiec
 • zamiast jezdnego kuchni polowej jest trzeci kucharz
 • dodatkowo jest 6-osobowa obsługa zapasowa
 • w podliczeniu ogólnym etatu T.K-K podaje liczbę o 3 szeregowych więcej
Razem kompania
w/g rozpisanych etatów: 4 oficerów, 114 szeregowych
w/g podliczeń: 4 oficerów, 120 szeregowych

 

1) Krzysztof Gebhardt, korespondencja

*) rysunki Marek Gabryszuk