WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Przykładowy rozkaz mobilizacyjny

I batalion 146 pp był mobilizowany przez Ośrodek Zapasowy 7 DP w Piotrków Trybunalski w koszarach 25 pp.

Poniższy rozkaz obejmuje instrukcję wspólnej mobilizacji dowództwa I/164 oraz 1 kompani ckm planowanej we wsi Meszcze (obecnie osiedle Piotrowa Trybunalskiego).

Rozkaz do przeprowadzenia mobilizacji normalnej oddziałów mobilizowanych przez pułk (fragment)[1]

1. Zadanie:

Zmobilizować personalnie i materiałowo dowództwo 1/146 i 1 kompanię ckm 146 pp w terminie X+2 dzień mob. godzina 21.

Mobilizacja pododdziału nieistniejącego w czasie pokoju polega na utworzeniu go według wojennej organizacji przy pomocy przydzielonych zawiązków.

2. Rozkład czasu mobilizacji.

Wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem mobilizacji mają być wykonane według z góry ustalonego rozkładu czasu. Rozkład czasu w mobilizacji normalnej jest ustalony w kolejnych godzinach według dni mob.

Jako dzień początkowy należy liczyć "Pierwszy dzień mob."(X+1), którego datę kalendarzową określi dowódca pułku na odprawie.

Przededniem mobilizacji "P" jest czas liczony od godziny początkowej ustalonej na odprawie do godziny 0,01 dnia określonego jako pierwszy dzień mobilizacji (X+1). Czas trwania przedednia mob. (P) jest nieokreślony i może wynosić zaledwie parę godzin. Czynności nie wykonane w przededniu mob. wykonać w pierwszym dniu mob.

Przeddzień mob.

godzina czynnościCzynnośćlp.miejsce
  1 
P+3wyznaczony z zawiązków podoficer gospodarczy+2 strzelców o godz. 3.00 pobierze w taborze pułkowym parę koni z uprzężą do przywiezienia kuchni na miejsce zakwaterowania w Meszczu.2tabor dca kompanii
P+3szef kompanii wyśle oddział odbiorczy 1+3 strzelców do Izby Przyjęć Rezerwistów celem doprowadzenia napływających rezerwistów3Izba Przyjęć Rezerwistów, Aleje 3-go Maja 12
P+3.15podoficer gospodarczy+2 strzelców+2 konie z uprzężą pobierze na podstawie "wyciągu z tabel mat." (dostaną go od dcy kompanii) kuchnię polową i sprzęt kuchenny, które po pobraniu przywiozą do rejonu zakwaterowania — wsi Meszcze. Konie po przywiezieniu odesłać do taboru.4koszary Poinwalidzkie - magazyn kuchni podoficer gosp.
P+3.20dca kompanii wyśle oddział kwaterunkowy 1+5 strzelców jako oddział kwaterunkowy do zajęcia kwater we wsi Meszcze dla kompanii i dtwa baonu, wręczając mu nakaz zajęcia kwater oraz instrukcję5m. Meszcze-wieś dca kompanii
P+3.40-4podoficer broni baonu+20 strzelców z kompanii ckm pobiorą 35 kbk i 63 maski pgaz. wz. 32 wg "wyciągu z tabel pokrycia mat." dla strzelców z zawiązków, które natychmiast wydadzą, odbierając stare maski R.S.C.6magazyn broni na Placu Taborowym
P+4Szef kompanii wyznaczy 1+3 strzelców z otrzymanych rezerwistów z oddziału zbierającego jako czasowych kucharzy, którzy po przybyciu kuchni przystąpią do jej oczyszczania, wygotowania i nasmarowania osi.
Wyznaczy służbę kompanijną (1 podoficer służbowy i 1 strzelec służbowy) i da im zadania specjalne:
a/ dozór nad utrzymaniem spokoju i porządku
b/ sprawdzenie, czy w mieszkaniach znajdują się zasłony na okna dla zachowania opl biernej, w nocy sprawdzanie szczelności tych zasłon
c/ utrzymanie stałego kontaktu z szefem i dcą kompanii
7Rejon kwat. w m. Meszcze
P+4podoficer broni wracając z pobraną bronią dla zawiązków, pobierze po drodze 600 nb. do kbk w magazynie amunicyjnym Las Meszcze. I kbk, i amunicję natychmiast rozdać oddziałom odbiorczym, warcie itp. tak, aby transporty i przewozy materiałów były zabezpieczone. Komu kb i amunicje rozdano, należy zaewidencjonować.8magazyn amunicji Meszcze
P+4podoficer gospodarczy wybierze odpowiedni lokal na złożenie pobranego materiału umundurowania i oporządzenie9rejon zakwat. podoficer gosp.
P+4podoficer gospodarczy zapotrzebuje u podoficera taborowego baonu 6 wozów na godzinę 5.00 celem zwiezienia umundurowania i oporządzenia10miejsce zbiórki podwód w m. Meszcze
P+4.30podoficer gospodarczy wybierze miejsce dla kuchni oraz dla magazynów żywnościowych i mundurowych (mundurowe musi pokazać podoficerowi broni kompanii). Magazyny muszą być blisko siebie i blisko kwatery dcy kompanii11Meszcze
P+5.00dca kompanii zarządzi wystawienie posterunku alarmowego w celu alarmowania ppoż. w ciągu nocy oraz kierowania rezerwistów do miejsca zbiórki12własny rejon dca kompanii
P+5.20dca kompanii zapozna podoficera gospodarczego z prowadzeniem dziennika raportów żywnościowych i gospodarki żywnościowej (przepisy O.G.)13kancelaria

1 dzień mob.

godzina czynnościCzynnośćlp.miejsce
4.00podoficer podkuwacz zapotrzebuje u podoficera taborowego baonu 3 wozy celem przywiezienia drzewa i koksu14plac zbiórki podwód podoficer tab. baonu
4.00podoficer broni kompanii wyszuka magazyn broni, do którego będzie składał broń po jej pobraniu15rejon zakwat.
4.00-5.00podoficer taborowy baonu odbierze podwody od sołtysa wsi Meszcze (z placu zbiorki) i podzieli po 10 na kompanii strzel. i 15 na kompanii km16sołtys wsi Meszcze
4.10podoficer broni kompanii zapotrzebuje u podoficera taborowego 6 wozów na godz. 5.00 celem zwiezienia umundurowania i oporządzenia17plac zbiorki podwód
podoficer tab.
4.10podoficer gospodarczy kompanii pobierze 3 wozy celem przywiezienia żywności na użytek bieżący. Wozy pobrać u podoficera taborowego18podoficer tab. baonu
wieś Meszce
5.00podoficer gospodarczy+6 strzelców+3 wozy pobiorą żywność użytku bieżącego:
a/ żywność w magazynie żywnościowym (plac taborowy), godz. 5-5.30 wg "wyciągu z tabeli mat."
b/ chleb w piekarni ul. Jerozolimska 2, godz. 6-6.30
c/ mięso na hali targowej, godz. 6.30-7.00
Po pobraniu poszczególnych prowiantów wozy skieruje podoficer gospodarczy pod eskortą 2 strzelców do rejonu magazynu żywnościowego kompanii. Po przywiezieniu przystąpi do gotowania strawy.
19 
5.00dca kompanii zarządzi wystawienie posterunku obserwacyjno-meldunkowego plot., wyposażając go w środki alarmowania20 
5.00szef kompanii zarządzi odsyłanie przybyłych rezerwistów przez podoficera sanitarnego (dowódca sekcji sanitarnej kompanii) partiami po 1+50 do kąpieli. Odsyłać po drodze z Izby Przyjęć Rezerwistów do rejonu zakwaterowania. Czas kąpieli - 30-40 minut na 1 partię.21Więzienie, ul. Piłsudskiego 24
5.00szef kompanii wyśle oddział odbiorczy 1+3 do Izby Przyjęć Rezerwistów celem doprowadzenia napływających rezerwistów dla kompanii i dtwa baonu22Izba Przyjęć Rezerwistów,
ul. 3 Maja 12
5.30podoficer podkuwacz+3 wozy+4 strzelców pobierze z magazynu opałowego dla kompanii i baonu materiał opałowy wg „wyciągu z tabel mat.":
1/ drzewo do gotowania strawy na użytek bieżący
2/ drzewo „W"
3/ koks do kucia koni. Po pobraniu drzewo odda komendantowi kuchni, a koks przechowa w wybranym miejscu
23Magazyn główny, ul. Pierackiego 36
6.00-7.00podoficer broni kompanii+6 strzelców+4 wozy pobierze z magazynu mundurowego zapasu umundurowania dla kompanii i drużyny dcy baonu wg „wyciągu z tabel pokrycia mat" i po pobraniu zdeponuje w magazynie, wybranym i wskazanym przez podoficera gospodarczego kompanii24plac taborowy / magazyn mund.
6.00podoficer taborowy i podoficer weterynarz wyznaczą pomieszczenia dla koni dla kompanii i drużyny dcy baonu z uwzględnieniem opl.25rejon zakwat.
6.30szef baonu wyszuka kwaterę na Izbę Chorych i zarządzi jej przygotowanie26rejon zakwat.
6.30podoficer furażowy wyszuka pomieszczenia na magazyn taborowy27rejon kwat.
6.35dca plutonu łączności wyśle patrol 1+5 po odbiór 6 rowerów z pododdziału zbierającego 25 pp o godz. 7.30 i po pobraniu przydzieli patrolowi kolarzy. Do pobrania zabrać upoważnienie mat.28koszary Franciszkańskie pododdział zbierający
7.00szef kompanii odbierze od przybywających rezerwistów karty mobilizacyjne lub karty powołania, wpisze ich do listy imiennej, wyznaczy woźniców29Kancelaria
8.30szef baonu pobierze od podoficera broni kompanii km 1 wóz, którym tenże przywiózł dopiero mundury dla kompanii i baonu, celem przywiezienia materiału kwaterunkowego.30rejon zakwat.
9.00-10.00szef baonu+1 wóz+4 strzelców pobierze materiał kwaterunkowy dla kompanii i dtwa baonu wg "wyciągu z tabel mat" Po przywiezieniu zda podoficerowi gospodarczemu kompanii km31Plac taborowy/ Magazyn kwat.
9.00-11.00podoficer gospodarczy przystąpi do wydawania umundurowania i oporządzenia przybyłym rezerwistom, zaprowadzając jednocześnie ewidencję wydanych sort (w obecności drużynowych)32Magazyn mundurowy kompanii
10.00szef kompanii zorganizuje wartę i prowizoryczny areszt33rejon własny
10.30dca kompanii napisze meldunek o przebiegu mobilizacji i wyśle go do oficera mobilizacyjnego tak, by u oficera mob. był on na godzinę 12.0034Koszary Franciszkańskie — kancelaria ofic. mob.
10.30-12.00podoficer broni kompanii+78 strzelców+4 wozy (spośród wozów, którymi uprzednio sam przywiózł do kompanii umundurowanie) pobierze dla kompanii materiał uzbrojenia wg "wyciągu z tabeli mat.". Po pobraniu zdeponuje materiał w magazynie broni kompanii i wystawi wartownika. Przy pobraniu równocześnie zdaje maski R.S.C. odebrane od zawiązków35mag broni plac taborowy
11.00-12.00podoficer gospodarczy odbierze ubrania cywilne od rezerwistów i pouczy, jak należy z nimi postępować36rejon kompanii
11.00podoficer furażowy zapotrzebuje 3 wozy na przewóz furażu (w tym 2 muszą się nadawać do przewozu siana i słomy) u podoficera taborowego baonu37miejsce zbiórki podwód
12.30dca kompanii wyznacza jako komendantów kuźni 4-ch podoficerów, którzy przystępują do organizacji pracy jak instrukcja wykazana w "wyciągu z planu kucia koni", oraz wręcza im nakazy zajęcia warsztatów381/ Meszcze (Smuga Władysław),
2/ ul. Litewska 7 (Jegołubów Elia),
3/ ul. Litewska 15 (Kielkiewia Józef)
4/ ul. Piłsudskiego 1 (Rosenblum Sztama)
12.30podoficer sanitarny baonu zapotrzebuje u podoficera taborowego baonu 1 wóz celem przywiezienia materiału sanitarnego39miejsce zbiorki koni i wozów podoficer tab. baonu
13.00podoficer furażowy+5 strzelców+3 wozy pobierze paszę wg "tabel i pokrycia mat." kompanii i dtwa baonu w następującej kolejności:
a/ siano i słoma z magazynu furażowego pułku (plac taborowy) o godz. 13-13.30
b/ owies z magazynu opałowego przy ul. Pierackiego o godz. 15-15.30
Po pobraniu złoży do magazynu paszy i o podanej godzinie wyda.
40mag. furażowy pułku
plac taborowy
mag opałowy pułku
ul. Pierackiego 36
13.30podoficer taborowy wyśle 1+5 strzelców celem pobrania 10 koni i 5 wozów z punktu rozdzielczego koni i wozów, wydając im upoważnienia (pobrane od dcy kompanii)41Płd.-zach. skraj lasu Meszcze (przy szosie wolborskiej)
14.00podoficer broni kompanii zapotrzebuje 2 wozy celem przywiezienia amunicji42miejsce zbiórki wozów
14.30-15.00podoficer sanitarny baonu+1 wóz+2 strzelców na podstawie "wyciągu z tabel mat:" pobierze materiał sanitarny, który po przywiezieniu do rejonu zakwaterowania złoży w Izbie Chorych i zabezpieczy43Magazyn sanitarny - Koszary Pomonopolowe
15.00szef baonu zapotrzebuje u podoficera taborowego baonu 1 wóz celem przewiezienia materiału kancelaryjnego44Plac zbiórki podwód
15.00-15.15podoficer broni kompanii+2 wozy+4 strzelcy pobierze amunicję dla kompanii wg "wyciągu z tabel mat." Po pobraniu zdeponuje w magazynie broni kompanii45Magazyn amunicji Meszcze
15.00-15.15podoficer weterynarz baonu+1 strzelec pobierze materiał weterynaryjny w magazynie weterynaryjnym, który po przywiezieniu do rejonu zakwaterowania składa i zabezpiecza w magazynie taborowym baonu46Magazyn weterynaryjny - Koszary Pomonopolowe
16.00-17.00szef baonu-i-3 ludzi+1 wóz pobierze dla dtwa baonu i kompanii materiał kancelaryjny i regulaminy wg "wyciągu z tabel mat." u oficera materiałowego 25 pp. Po pobraniu zdaje szefowi kompanii47I piętro budynku dtwa pułku Koszary Franciszkańskie
16.30Podoficer taborowy po przeglądnięciu przybyłych koni odeśle je z tymi samymi ludźmi do kucia do kowala w m. Meszcze, wydając potrzebną ilość podków i podkowiaków48Kowal Smuga Władysław Meszcze
16.45Dowódca kompanii wypisze meldunek o przebiegu mobilizacji i pośle go przez gońca do oficera mob. 25 pp na godz. 17.0049Koszary Franciszkańskie — kancelaria oficera mob.
17.00Podoficer taborowy wyśle 1+12 strzelców celem pobrania 24 koni z punktu rozdzielczego koni, wydając im upoważnienia (pobrane od dcy kompanii).50Las Meszce płd.-zach. - przy Szosie Wolborskiej
17.00-19.00Podoficer gospodarczy przystąpi do wydawania umundurowania i oporządzenia w dalszym ciągu napływającym rezerwistom, prowadząc ewidencję wydanych sort (przy obecności karabinowych)51Rejon własny
17.00-19.00Podoficer broni rozdzieli broń dla kompanii wg etatów plutonów i drużyn. Czynność tę wykonuje na poszczególne karabiny i drużyny.52Magazyn broni kompanii
17.00Podoficer furażowy zapotrzebuje u podoficera taborowego 3 podwody oraz osobno 3 konie z uprzężą celem przewiezienia materiału taborowego i taczanek53Własne miejsce zbiórki koni i wozów
17.00Podoficer gospodarczy kompanii pobierze mięso na użytek bieżący dla całego baonu53a 
18.00-18.45Podoficer furażowy+3 wozy+3 konie z uprzężą do taczanek pobierze na podstawie "wyciągu z tabel mat." materiał taborowy. Po przewiezieniu go do rejonu kwaterunkowego kompanii zdeponuje materiał taborowy w magazynie taborowym i zabezpieczy przez stawienie wartownika.54Plac taborowy Magazyn taborowy
18.00-19.00Szef kompanii rozdzieli materiał kancelaryjny i regulaminy55Kancelaria własna
18.45Podoficer taborowy wyśle 2 oddziały i wręczy im upoważnienia:
1/ w sile 1+4 po odbiór 8 koni dla kompanii ckm
2/ w sile 1+17 po odbiór 34 koni i 15 wozów parokonnych dla dtwa baonu
56Las Meszce płd. zach. Skraj przy Szosie Wolborskiej
19.00Podoficer taborowy po przeglądnięciu przybyłych koni odeśle je z tymi samymi ludźmi do kucia, do kowala zamieszkałego przy ul. Litewskiej 7, wydając potrzebną ilość podków i podkuwaków57Ul. litewska 7 (Jegołóbow Elia)
19.00Szef kompanii odbierze od przybywających rezerwistów karty mobilizacyjne albo karty powołania i wpisze ich do listy imiennej58Rejon własny
19.00-20.00Dowódca kompanii zarządzi czyszczenie broni i zataśmowanie amunicji w I plutonie do opl59Rejon własny
19.00-20.00Podoficer gospodarczy kompanii odbierze ubrania cywilne od rezerwistów oraz pouczy o postępowaniu z tym związanym60Rejon własny
19.30Podoficer weterynarz baonu umieści materiał weterynaryjny na wozie bagażowym baonu61Rejon własny
20.00Podoficer taborowy zarządzi przygotowanie zamiast masek pgaz. obroczniaków ze zwilżonym sianem dla koni przybyłych do kompanii i dtwa baonu z poboru61aRejon baonu
20.00-21.00Podoficer gospodarczy kompanii zamieni i dopasuje umundurowanie i oporządzenie62Rejon własny
20.45Podoficer taborowy po przeglądnięciu przybyłych koni dla kompanii (8 koni) odeśle z tymi samymi ludźmi do kucia, wydając potrzebną ilość podków i podkowiaków63Meszcze
(kowal Smuga Władysław)
21.00Szef kompanii wyśle zmianę oddziału odbiorczego rezerwistów64Izba Przyjęć Rezerwistów Al. 3 Maja 12
21.30Podoficer taborowy wyśle 2 patrole po odbiór koni i wozów:
1/ w sile 1+3 po odbiór 6 koni i 1 wóz dla kompanii ckm
2/ w sile 1+12 po odbiór 23 koni i 7 wozów dla dtwa baonu
65Las Meszce płd.-zach. skraj
22.00Podoficer taborowy po przeglądnięciu 34 koni przybyłych dla kompanii odeśle je z tymi samymi ludźmi do kuźni przy ul. Litewskiej 15, wydając potrzebną ilość podków i podkowiaków66Kowal Kiełkiewicz Józef
Litewska 15
23.30Podoficer taborowy po przeglądnięciu 6 koni i 1 wozu przybyłych dla kompanii wyśle je z tymi samymi ludźmi do kuźni przy ul. Litewskiej 7, wydając potrzebną ilość podków i podkowiaków67Kowal Jegołóbow Elia
Litewska 7
24.00Podoficer taborowy po przeglądnięciu 23 koni i 7 wozów przybyłych dla dowództwa baonu wyśle je z tymi samymi ludźmi do kucia do kuźni przy ul. Piłsudskiego 1, wydając potrzebną ilość podków i podkowiaków68Kowal Rozenblum Szlama
Piłsudskiego 1

2 dzień mob.

godzina czynnościCzynnośćlp.miejsce
5.00Szef kompanii wyśle oddział odbiorczy w sile 1+3 do Izby Przyjęć Rezerwistów celem doprowadzenia napływających rezerwistów jako zmianę oddziału z nocy.69miejsce Izba Przyjęć Rezerwistów
Ul. 3 Maja 12
5.00Podoficer taborowy z podkuwaczem dokonają przeglądu koni podkutych w ciągu nocy70Rejon baonu
5.00-6.00Podoficer gospodarczy kompanii wyda umundurowanie i oporządzenie rezerwistom oraz odbierze od nich ubrania cywilne71Magazyn mundurowy kompani
5.00Podoficer furażowy zapotrzebuje u podoficera taborowego 8 koni z uprzężą celem przyprowadzenia biedek72Miejsce zbiórki koni i wozów (własne)
5.30Podoficer broni baonu zapotrzebuje u podoficera taborowego baonu 2 wozy celem przywiezienia materiału uzbrojenia73Plac zbiórki koni i wozów
6.00Podoficer broni zapotrzebuje u podoficera taborowego baonu 5 wozów celem przywiezienia reszty amunicji dla kompanii74Plac zbiórki koni i wozów
6.00Podoficer rusznikarz zapotrzebuje u podoficera taborowego 2 wozy celem przywiezienia materiału saperskiego75Plac zbiórki koni i wozów
6.00-8.00Dca kompanii wraz z podoficerem gospodarczym dokona przeglądu umundurowania i oporządzenia w poszczególnych plutonach i drużynie dowódcy76Rejon kompanii
6.00-6.30Podoficer furażowy+8 koni i 10 strzelców pobierze biedki na podstawie„wyciągu z tabel mat". Po pobraniu przyprowadzi je na wybrane uprzednio miejsce zbiórki wozów77Magazyn biedek Koszary Poinwalidzkie
6.30-7.00Podoficer broni baonu+2 wozy+52 strzelców pobierze materiał uzbrojenia wg "wycią z tabel mat. dla drużyny dcy baonu". Po pobraniu zdeponuje w magazynie broni kompanii ckm.78Magazyn broni
Plac taborowy
7.00Szef kompanii odbierze od przybywających rezerwistów karty mobilizacyjne albo karty powołania i wpisuje ich do listy imiennej79Kancelaria
7.00-8.00Podoficer broni kompanii+4 strzelców+5 wozów pobierze resztę amunicji dla kompanii wg "wyciągu z tabel mat.". Po pobraniu zdeponuje je ją w magazynie podręcznym80Magazyn amunicji Meszcze
7.00-7.40Podoficer rusznikarz+2 wozy+4 strzelców pobierze w magazynie saperskim sprzęt saperski dla kompanii i dtwa baonu na podstawie „wyciągu z tabel maty, który po przywiezieniu do rejonu zda do magazynu broni 1 kompanii ckm81Magazyn saperski Plac Taborowy
8.00Podoficer rachunkowy baonu+2 strzelców +1 wóz pobierze sprzęt dla oficera żywnościowego oraz sprzęt do stołowni oficerskiej82Magazyn kuchen Koszary Poinwalidzkie
8.00-9.30Podoficer żywnościowy baonu+12 strzelców+9 wozów pobierze chleb z zapasu mob.„W"dla baonu i kompanii, a to:
1/ od godz. 8.00-9.00 — "2W" dla baonu
2/ od godz. 9.00-9.30 — dla kompanii
83Ul. Jerozolimska 2
Piekarnia Gadzinowskiego
8.00-11.00Oficer żywnościowy baonu+10 strzelców+5 wozów pobierze żywność dla baonu i kompanii wg "tabel pokrycia mat:", a to:
1/od godz. 8.00-8.30 dla kompanii na 1 wóz. Po pobraniu pod eskortą 2-ch strzelców odeśle do rejonu kompanii
2/ od godz. 10-11 pobierze „2W" dla baonu, po pobraniu odwiezie do rejonu baonu
84Plac taborowy
Magazyn żywności
8.00Dca plutonu łączności zapotrzebuje 2 wozy u podoficera taborowego baonu celem przywiezienia materiału łączności85Miejsce zbiórki koni i wozów własne
8.00-8.15Podoficer sanitarny baonu+2 strzelców pobierze na podstawie "wyciągu z tabel mat." materiał sanitarny, który po przywiezieniu do rejonu zakwaterowania zda dcy sekcji sanitarnej kompanii86
Koszary Poinwalidzkie Magazyn sanitarny
8.00Podoficer furażowy rozdzieli biedki na plutony, oddając je w ręce dowódców plutonów87Kwatery Meszcze
8.15Podoficer gospodarny kompanii uruchomi warsztat szewsko-krawiecki88Rejon zakwaterowania
8.20Podoficer gospodarczy zapotrzebuje u podoficera taborowego 2 wozy celem odesłania ubrań cywilnych i nadwyżek89Rejon zakwaterowania
8.30Podoficer gospodarczy+2 wozy+6 strzelców odwiezie ubrania cywilne i ewentualne nadwyżki90Magazyn mundurowy pułku
Plac taborowy
9.00Podoficer taborowy z podoficerem weterynaryjnym dokonają parowania koni wg wzrostu, maści i krwi, przydzielając je do poszczególnych wozów, taczanek i biedek i dopasują uprzęż oraz przydzielą wozy wg ich przeznaczenia91Rejon kwater
9.00-10.00Dca kompanii zarządzi wydanie amunicji na poszczególne km, moździerze i kb wg należnej dotacji marszowej92Rejon kwater
9.00-10.00Dca plutonu łączności+2 wozy+3 strzelców pobierze wg "wyciągu z tabel mat." materiał łączności, który po przywiezieniu do rejonu zakwaterowania załaduje na właściwe biedki i wozy, a wyposażenie indywidualne rozda na poszczególne patrole93Magazyn łączności
Koszary Franciszkańskie
9.00-10.00Podoficer broni kompanii równocześnie z wydawaniem amunicji wyda wg etatu na kompanii ckm i dtwo baonu posiadany w magazynie sprzęt saperski94Magazyn broni kompanii
10.00-11.00Oficer żywnościowy wyznaczy swego pisarza+8 strzelców+4 wozy do pobrania ziemniaków na "2W" wg tabeli mat. dla baonu. Po pobraniu odwiezie do rejonu zakwaterowania baonu. Oficer żywnościowy zabierze ze sobą zlecenie materiałowe.95Koszary Pomonopolowe
10.00Oficer płatnik pobierze pieniądze na uposażenie szeregowych i oficerów oraz dotację pieniężną do wyliczenia, zakupi drzewo na "2W" i przekaże je oficerowi żywnościowemu baonu. Sam zaś jak najśpieszniej wypłaci pobory oficerom i szeregowym oraz na pododdziały.96Skarbnik Kadry Zapasowej Piechoty Piotrków
Koszary Franciszkańskie II p.
11.00-11.00Z rozkazu dowódcy kompanii dca sekcji sanitarnej kompanii rozda na plutony i drużyny opatrunki osobiste i pouczy o ich używaniu (sposób użycia na opakowaniu)97Rejon zakwaterowania
10.00Oficer lekarz załaduje materiał sanitarny na etatowe wozy sanitarne98Rejon Izby Chorych
10.00-11.00Dcy plutonów i dca drużyny dcy baonu zarządzą nataśmowanie amunicji i zapakowanie do biedek99Rejon kompanii
10.00-11.00Podoficer broni kompanii zapakuje resztę amunicji na wozy amunicyjne kompanii100Rejon kompanii
11.00Oficer lekarz sporządzi ilościowy wykaz wykąpanych rezerwistów i przedłoży adiutantowi baonu101Izba Chorych
11.00Dca plutonu łączności wyda rozkaz do rozwinięcia sieci z punktu obserwacyjno-meldunkowego opl do dcy baonu i dcy plutonu ckm opl czynnej (I pluton km)102Rejon kwater
11.00Oficer płatnik zorganizuje stołownię oficerską i nakaże rozpoczęcie gotowania strawy103Rejon kwater
11.00Podoficer taborowy baonu pobierze drogą świadczeń wojennych 12 podwód parokonnych do przewiezienia żywności transportowej104Meszcze-remiza
Plac zbiórki koni i wozów
11.30Dca plutonu łączności dokona przeglądu zapakowania biedek łączności104aMeszcze-remiza
Plac zbiórki koni i wozów
11.30-12.30Podoficer furażowy+13 strzelców+7 wozów pobranych od podoficera taborowego, pobierze siano i słomę dla baonu na "2W" wg "tabeli pokrycia mat." Po pobraniu odwiezie je do rejonu baonu105Magazyn siana w taborze
12.00Szef kompanii odbierze od przybywających rezerwistów karty mobilizacyjne albo karty powołania i wpisze ich do listy imiennej106Kancelaria
13.00Podoficer broni baonu zapotrzebuje 4 wozy u podoficera taborowego baonu celem przywiezienia amunicji dla baonu107Plac zbiórki podwód własnych
13.00Podoficer taborowy wykona zestawienie pracowników cywilnych powołanych drogą świadczeń, zatrudnionych w kuźniach i da je do podpisu dowódcy kompanii108Kancelaria własna
14.00Dowódca kompanii nada przydziały oficerom rezerwy109Kancelaria
14.00-14.30Oficer żywnościowy baonu+3 strzelców uda się do administracji garbami — Szosa Wolborska, gdzie na zlecenie materiałowe odbierze 3 sztuki bydła żywego na "W", które odeśle do rejonu baonu, wyznaczając strzelca do obsługi110Garbarnia Szosa Wolborska
14.00-14.30Podoficer furażowy+8 strzelców+8 wozów pobierze słomę i siano dla kompanii "W" wg "tabeli pokrycia mat.". Po pobraniu odwiezie do rejonu kompanii111Magazyn siana w taborze
14.00-15.00Podoficer rachunkowy (przy oficerze żywnościowym)+6 strzelców+4 wozy pobierze dla baonu i kompanii „2W" wg „tabeli pokrycia mat."' po przewiezieniu złoży w magazynie paszy112Magazyn opałowy 25 pp
Ul. Pierackiego 36
14.00-15.00Podoficer broni baonu+4 wozy+6 strzelców pobierze amunicję dla baonu wg "wyciągu z tabel mat.". Pobraną amunicję po przywiezieniu zapakuje na wozy etatowe baonu113Magazyn amunicji Meszcze
15.00Dca kompanii zorganizuje kompanię i drużynę dcy baonu a szef założy ewidencję114Plac alarmowy kompanii
15.00-15.30Podoficer gospodarczy kompanii+2 wozy+6 strzelców odwiezie i zda ewentualne nadwyżki oraz ubrania cywilne115Magazyn mundurowy 25 pp
Plac Taborowy
17.00Dca kompanii sprawdzi ewidencję kompanii116Plac Taborowy
17.30Dca kompanii wypełni wykaz wystawienia szeregowych i odeśle wraz z listą imienną (odpisem) do zastępcy oficera mobilizacyjnego, tak samo postąpi z nadwyżką szeregowych117Izba Przyjęć Rezerwistów
Ul. 3 Maja 12
18.00Dca kompanii z kompanią złożą przysięgę i podlegają przeglądowi dowódcy baonu117a 
18.30-19.00Oficer żywnościowy baonu+2 strzelców+1 wóz mięsny pobierze mięso bite i wędlinę na „2W" wg „tabel pokrycia mat." dla baonu i kompanii. Po pobraniu odwiezie do rejonu zbiórki wozów żywnościowych. Zabrać zlecenie materiałowe.118Hale targowe
19.00-20.00Oficer żywnościowy baonu podzieli żywność na wozy sekcji taboru żywnościowego wg ich przeznaczenia, nadwyżkę żywności i paszy na podwody, zapakuje i zabezpieczy z uwzględnieniem opl. Chleb wyda na pododdziały119Rejon baonu
19.30Dca kompanii odeśle przez 1 oficera dzienniki mob., pozostawiając "wyciągi z tabel pokrycia mat.", etaty, wykaz specjalności oraz 1 egzemplarz listy imiennej120Rejon baonu
20.00Szef kompanii przygotuje do zdania kwatery kompanii km, dtwa baonu i zda je sołtysowi121Wieś Meszcze
10.00-23.00Oficer lekarz przeprowadzi w całym baonie szczepienie przeciwko durowi, robiąc na miejscu wykaz szczepionych122Rejon baonu
20.00Podoficerowie komendanci kuźni przekażą kuźnie następnemu oddziałowi względnie zdadzą właścicielom123Kuźnie
20.20Dca kompanii odeśle pod eskortą wraz z wykazem wszystkie zbędne podwody z wynajmu do miejsca zbiórki przy ul. Rzemieślniczej koło Placu Taborowego. Eskortantowi wręczyć wykaz właścicieli podwód124Kancelaria własna
20.30Dca kompanii zamelduje dcy baonu osiągnięcie gotowości i ewentualne braki personalne oraz materiałowe wg załączonego wzoru125Kancelaria własna
20.30Podoficer taborowy zbierze wszystkie dowody tożsamości koni, wciągnie ich przydział oraz zaprowadzi ewidencję, a dowody tożsamości odeśle do oficera mob.126Koszary Franciszkańskie

  • 1) Ryszard Rybka, Kamil Stepan "Najlepsza Broń - Plan mobilizacyjny W i jego ewolucja", strony 1059 - 1065
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.322 s, memory: 16.83